dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Wystąpienia

Zapytanie skierowane do Pani Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie dysproporcji pomiędzy aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn.

Szanowna Pani Minister!

Zapytanie skierowane do Pana Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie zróżnicowania wysokości opłat rocznych ponoszonych za aplikację radcowską i adwokacką.

Szanowny Panie Ministrze!

Zapytanie skierowane do Pana Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Szanowny Panie Ministrze!

Zapytanie skierowane do Pana Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie statusu osób, które ukończyły aplikację radcowską i uzyskały zaświadczenie o ukończeniu aplikacji lecz nie uzyskały jeszcze wpisu na listę radców prawnych, oraz kwestii występowania takich osób przed sądami.

Szanowny Panie Ministrze!

Oświadczenie skierowane do Pani Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21 poz. 94, ze zm.) o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Szanowna Pani Minister!

Oświadczenie skierowane do Pana Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny oraz do Pana Ministra Finansów Jana Vincenta-Rostowskiego w sprawie potrzeby opracowania i ogłoszenia kolejnego tekstu jednolitego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze!

punkt szesnasty porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

punkt szósty porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych.

punkt pierwszy porządku obrad - Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

punkt czternasty porządku obrad - Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!