dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Wystąpienia

Oświadczenie w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość"

Oświadczenie złożone przez senatorów klubu „Prawo i Sprawiedliwość” stanowi odpowiedź na apel światowej Rady Badań nad Polonią, poparty przez uczestników senackiej konferencji pod tytułem „Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II. Wskazania dla polityków”.
Senatorowie PiS wnoszą w nim o umieszczenie na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”.

Pełny tekst oświadczenia w załączniku.

Oświadczenia ws. uczczenia rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej

Oświadczenie w sprawie małej "popularności" kredytu podatkowego wśród przedsiębiorców

Oświadczenie w sprawie insytucji upadłości konsumenckiej i jej funkcjonowania

Głównym założeniem wprowadzenia upadłości konsumenckiej miała być "walka" z nadmiernym zadłużeniem i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dłużnika. Jednak po 2 latach funkcjonowania, w powszechnej opinii, jawi się ona jako instytucja „martwa”, niedostosowana do aktualnych potrzeb

Oświadczenie ws. zaostrzenia kar oraz rozszerzenia odpowiedzialności nieletnich i młodocianych

Oświadczenie dotyczy pozyskiwania przez pracodawcę informacji o przynależności pracownika do związków zawodowych

Obowiązujące przepisy ustawy o związkach zawodowych* zobowiązują pracodawcę do złożenia zapytania  do organizacji związkowej w celu uzyskania informacji o pracownikach korzystających z ich ochrony. Stosowanie w praktyce zapisów ustawy zrodziło wiele wątpliwości, które doprowadziły do dwóch sprzecznych interpretacji dotyczącej kwestii obowiązku pracodawcy i udostępnianych przez związki zawodowe danych.

Oświadczenie dotyczy zasad opodatkowania podatkiem VAT w sytuacji: kontrahent zagraniczny - fima polska

    Szanowny Panie Ministrze!

Oświadczenie w sprawie oceny przez sądy, legalności materiałów dowodowych uzyskanych niezgodnie z prawem

W polskim prawie obowiązują tzw. zakazy dowodowe, czyli uregulowania wskazujące, jakie dowody są przez prawo niedopuszczalne. Istnieją jednak przypadki, w których sądy dopuszczają dowodu pozyskane niezgodnie z prawem w sytuacjach, gdy wykazanie danej okoliczności poprzez dowody innego rodzaju nie jest możliwe lub wysoce utrudnione, bądź też istnieje ryzyko, że działania zmierzające do legalnego pozyskania zagrażają prawdopodobieństwem jego ukrycia bądź zniszczenia.

Oświadczenie dotyczy sposobu i zakresu bezpośredniego stosowania odpowiedniego orzecznictwa sądów przez organy podatkowe