dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Wystąpienia

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie likwidacji bibliotek szkolnych i publicznych.
29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r.

Treść oświadczenia dotyczy założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 16 stycznia 2013 r., w myśl których m.in. planowane są zmiany legislacyjne dotyczące możliwości likwidacji bibliotek szkolnych i publicznych poprzez łączenie ich funkcji bez określenia jakichkolwiek ograniczeń i przesłanek.

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie wprowadzenia do porządku obrad ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej
28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r.

Szanowny Panie Marszałku!

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
27 posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r.

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 1 czerwca 2013 r. wejdą w życie postanowienia ustawy nowelizującej ustawę z dnia 13 września 1996 r. (DzU z 1996 r., nr 132, poz. 622 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakłada na gminy obowiązek wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
27 posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r.

Oświadczenie skierowane do  ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra spraw wewnętrznych,  ministra finansów, prokuratora generalnego oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie protestu rolników zaniepokojonych spekulacyjnym wykupem polskiej ziemi rolnej.
25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r.

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie podwójnej składki zdrowotnej
25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r.

Zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ubezpieczony, który uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, opłaca składkę dla każdego z tych tytułów odrębnie. Skutkuje to obowiązkiem podwójnego płacenia za opiekę zdrowotną przez przedsiębiorców.

Obecna regulacja bez wątpienia godzi w interesy przedsiębiorców.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie specjalnych stref ekonomicznych
25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r.

Okres funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) zgodnie z ustawą kończy się w 2020 r. Istnienie SSE, a co za tym idzie pozyskiwanie w ten sposób funduszy na inwestycje, przyczynia się do rozwoju krajowej gospodarki.

Zapytanie dotyczy planów bezterminowego funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.
24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r.

Pełny tekst oświadczenia poniżej.

Szanowny Panie Marszałku!

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dofinansowania studiów z programu Student II
24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r.

Pełny tekst oświadczenia poniżej.

Szanowny Panie Ministrze!

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie reformy gospodarki wodnej
18. posiedzenie Senatu, 4 października 2012 r.

Pełny tekst oświadczenia poniżej

Szanowny Panie Ministrze!