dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Wspieranie przedsiębiorczości

II Pakiet legislacyjny:
Nowelizacja ustawy o VAT. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

 • Brak w ustawie o VAT regulacji dotyczących grup podatkowych. 
  W polskim systemie podatkowym niezbędne są zmiany zwiększające konkurencyjność gospodarki kraju. Taką zmianą jest umożliwienie konsolidacji podatków VAT płaconych przez firmy należące do tej samej grupy kapitałowej, czyli tzw. VAT grouping.
  Grupy vatowskie oznaczają konsolidację wyodrębnionych prawnie podmiotów mających siedzibę na terytorium jednego państwa, a pozostających w związkach o charakterze ekonomicznym, finansowym i organizacyjnym.
 • Definicja samodzielnej działalności gospodarczej mającej wpływ na określenie osób będących podatnikami VAT. 
  Pojęcie „samodzielna działalność gospodarcza” nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT i jego wykładnia budzi poważne wątpliwości. Należy doprecyzować definicję na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
  ETS za działalność gospodarczą wykonywaną niezależnie uznaje taką, w której osoba fizyczna, prowadząc działalność na rzecz określonego podmiotu:
  - nie korzysta wyłącznie lub przede wszystkim z organizacji i infrastruktury podmiotu, na rzecz którego działalność jest prowadzona,
  - ponosi ekonomiczne ryzyko działalności,
  - ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.
 • Rozbieżność pomiędzy okresem, w którym może być dokonana korekta deklaracji (5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego), a okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy). Powoduje to nieuzasadnioną nierówność państwo-podatnik. 
  Należy zmienić sposób liczenia terminu na złożenie korekty deklaracji – na 5 lat od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
 •  Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta korekty faktury dla zmniejszenia podstawy opodatkowania.
  Brak prawa do pomniejszenia podstawy opodatkowania w związku z brakiem posiadania przez sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru, narusza zasadę neutralności podatku VAT. Obciąża podatnika czasowo (w okresie od wystawienia korekty do otrzymania przedmiotowego potwierdzenia) lub trwale podatkiem od towarów i usług.
  Należy zlikwidować zapis sprzeczny z orzecznictwem ETS, które dopuszcza obniżenie obrotu także w sytuacjach, gdzie nie wystawia się żadnych faktur korygujących.
 •  Obniżenie lub całkowite zniesienie opłaty skarbowej za wydanie potwierdzenia, że podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. Obecnie ta opłata wynosi 170 zł.
  Opłatę tą należy obniżyć do 50 zł lub znieść całkowicie – ułatwi to dostęp do danych informacji oraz pozwoli uniknąć generowania niepotrzebnych kosztów.
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
  Fundusz Pracy jest głównym źródłem finansowania świadczeń pieniężnych na rzecz bezrobotnych oraz wydatków związanych z realizacją tzw. aktywnych programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Dysponując środkami Funduszu Pracy, Urzędy Pracy wspierają lokalnych przedsiębiorców, głównie poprzez: przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznawanie środków na staże i szkolenia, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia nowego stanowiska pracy, prace interwencyjne, studia podyplomowe, prace społecznie użyteczne, przygotowanie zawodowe dorosłych i programy specjalne.
  W 2011 roku kwotę przeznaczoną na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zmniejszono o 46 % w stosunku do roku 2010. Dane statystyczne pochodzące z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wskazują, że 85 procent firm, które otrzymały wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej po trzech latach nadal funkcjonuje.

  Wyniki potwierdzają, że spodziewane rezultaty zostały osiągnięte i kontynuacja wspierania rozwoju przedsiębiorczości ze środków Funduszu Pracy jest konieczna. Stałe zwiększanie środków finansowych na ten cel będzie służyć gospodarce.

 • Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych
  We wprowadzonej rejestracji on-line proponowany jest tylko jeden wzorzec zawiązania spółki, który zapewne nie będzie oddawał potrzeb większości wspólników. Należy umożliwić rejestrację przez internet, ale u notariusza, który ustali właściwą treść umowy i jest gwarantem legalności czynności.
   

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat rozwiązań II Pakietu kliknij