dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

SENAT

Kilka słów o Senacie i pełnieniu funkcji senatora

W myśl Konstytucji RP, Sejm i Senat sprawują w Rzeczypospolitej Polskiej władzę ustawodawczą. Dwuizbowość ma istotne znaczenie ustrojowe, pozwala na konsekwentne przestrzeganie zasady podziału i równowagi władz. W Senacie zasiada 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Obecny skład Senatu VIII kadencji został wyłoniony w wyborach 9 października 2011 r.

Obowiązki i uprawnienia senatora uregulowane są przez przepisy Konstytucji RP, ustawy - przede wszystkim ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulamin Senatu.

 • Senator ma obowiązek czynnego uczestniczenia w posiedzeniach Senatu i jego organów: komisji, Prezydium Senatu, Konwentu Seniorów.
 • Senator ma obowiązek zgłoszeni swojej kandydatury przynajmniej do jednej stałej komisji senackiej.
 • Senator nie może łączyć sprawowania mandatu z pełnieniem określonych funkcji i stanowisk (m. in. prezydenta, posła, prezesa NBP, NIK, sędziego, prokuratora, zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej itp.) - tzw. niepołączalność mandatu senatora z określonymi funkcjami lub z określonymi zatrudnieniami.
 • Senatora, jako osobę publiczną, obowiązują ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Senator musi powiadamiać Marszałka Senatu o wszelkich dodatkowcyh zajęciach, które podejmuje.
 • Na początku i na końcu kadencji oraz na początku każdego roku kalendarzowego, Senator ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe.

Uprawnienia senatora:

 • Senator ma możliwość wygłaszania i składania oświadczeń senatorskich po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenia Senatu. Oświadczenie senatorskie może zawierać wnioski lub uwagi skierowane do rządu bądź innych instytucji.
 • Senator może wystąpić również z interwencją, czyli zająć się konkretną sprawą i żądac informacji o sposobie jej załatwienia.
 • Na posiedzeniach plenarnych, senator może zabrać głos w sprawie omawianej przez Senat, złgaszać wnioski do rozpatrywanej ustawy i uchwały, zgłaszać wnioski formalne i dotyczące porządku obrad.
 • Senator ma prawo do przedstawiania projektów uchwał bądź w imieniu grupy 10 senatorów, projektów ustaw.
 • Gwarancją ochrony i niezależności w sprawowaniu mandatu przez senatora jest immunitet. Senator nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podejmowane w związku z wykonywaniem mandatu. Senator odpowiada za swoją działalność wyłącznie przed Senatem. Chroni go także immunitet w sprawach karnych, co oznacza, że nie wolno pociągnąć go do odpowiedzialności karnej bez uprzedniej zgody Senatu.
 • Senator może otworzyć biuro senatorskie, które ma za zadanie pomagać mu w wykonywaniu obowiązków w okręgu wyborczym.