dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Pakiety legislacyjne

I Pakiet legislacyjny:
Ułatwienia przy rejestracji i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 • Przeniesienie rejestracji działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego.
 • Obniżenie rangi numeru REGON w procesie rejestrowania działalności gospodarczej.
 • Rozwój elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 • Wskazanie, który organ w ramach ZUS i NFZ ma wydawać wiążące interpretacje w zakresie przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych.
 • Możliwość wybrania formy opodatkowania ryczałtem lub podatkiem liniowym do 20 dnia miesiąca następującego po rozpoczęciu działalności gospodarczej tj. w terminie wpłaty pierwszej zaliczki na podatek dochodowy.
 • Umożliwienie rejestracji spółek z udziałem kapitału zagranicznego bezpośrednio w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych (tzw. „dużych urzędach”).
 • Ułatwienie podatnikom uzyskania informacji o kontrahentach, celem uniknięcia transakcji z podmiotami nieistniejącymi.
 • Ujednolicenie właściwości miejscowej w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od towarów i usług według miejsca zamieszkania.
 • Rejestracja kasy fiskalnej.

Więcej szczegółów tutaj

II Pakiet legislacyjny:
Nowelizacja ustawy o VAT, Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

 • Brak w ustawie o VAT regulacji dotyczących grup podatkowych. 
 • Definicja samodzielnej działalności gospodarczej mającej wpływ na określenie osób będących podatnikami VAT. 
 • Rozbieżność pomiędzy okresem, w którym może być dokonana korekta deklaracji (5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego), a okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy). Powoduje to nieuzasadnioną nierówność państwo-podatnik. 
 •  Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta korekty faktury dla zmniejszenia podstawy opodatkowania.
 •  Obniżenie lub całkowite zniesienie opłaty skarbowej za wydanie potwierdzenia, że podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. Obecnie ta opłata wynosi 170 zł.
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
 • Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych 

Więcej szczegółów tutaj

III Pakiet legislacyjny:
Likwidacja barier dobroczynności.

 •  Postulaty zniesienia lub ograniczenia barier podatkowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

 Więcej szczegółów tutaj

IV Pakiet legislacyjny:
Zmiany w prawie pracy.

 •  Kwestie obowiązków nałożonych na pracodawcę i pracownika, wynikających ze stosunku pracy, terminów w prawie pracy i rozwiązywania umów o prace.

 Więcej szczegółów tutaj