dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Oświadczenie ws. wprowadzenia do porządku obrad ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii

Submitted by redaktor on śr., 04/03/2013 - 08:57

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP w sprawie wprowadzenia do porządku obrad ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej
28. posiedzenie Senatu, 7 marca 2013 r.

Szanowny Panie Marszałku!

Z przykrością odnosimy się do niezrozumiałej dla nas decyzji Pana Marszałka o zgłoszeniu wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Senatu w dniu 21 lutego 2013 r. ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. - druki sejmowe nr 961 i 999, druki senackie nr 303 i 303A - uchwalonej przez Sejm na trzydziestym czwartym posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013r.
Do Senatu ustawa została przekazana w dniu 20 lutego 2013 r., a termin jej rozpatrzenia przez Senat upływał w dniu 22 marca 2013 r. Marszałek Senatu w dniu 20 lutego 2013 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
Wspólne posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 20 i 21 lutego 2013 r.
W dniu 21 lutego 2013 r. po wznowieniu obrad dwudziestego siódmego posiedzenia marszałek Senatu wniósł o uzupełnienie porządku obrad o wymienioną ustawę, pomimo iż w tym czasie nie było jeszcze dostępne sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie. Sprawozdanie to zostało rozdane senatorom już po przegłosowaniu uzupełnienia porządku obrad Senatu o ten punkt.

Zaistniała sytuacja jest niezgodna z zapisem art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,który precyzuje, że „do porządku obrad mogą być wniesione jedynie sprawy znane senatorom z druków”. Druki te winny być rozdane nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Senatu, jednak w wyjątkowych przypadkach można, za zgodą Senatu, skrócić ten termin. Regulamin nie przewiduje możliwości wprowadzenia do porządku obrad spraw nieznanych senatorom z druków nawet za zgodą Senatu. W związku z tym w opisanej sytuacji złamano zapisy Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Panie Marszałku, to oświadczenie kierujemy do Pana Marszałka z prośbą o stosowne wyjaśnienia.

Oświadczenie wspólne, złożone przez senatorów:
Kazimierz Wiatr
Beata Gosiewska
Stanisław Karczewski
Bogdan Pęk
Marek Martynowski
Grzegorz Czelej
Henryk Górski
Wojciech Skurkiewicz
Robert Mamątow
Waldemar Kraska
Andrzej Matusiewicz
Przemysław Błaszczyk
Michał Seweryński
Henryk Cioch
Wiesław Dobkowski
Bohdan Paszkowski
Grzegorz Bierecki
Władysław Ortyl
Janina Sagatowska
Jan Maria Jackowski
Stanisław Kogut
Krzysztof Słoń
Andrzej Pająk