dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Oświadczenie ws. niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały ws. oddania hołdu księdzu Piotrowi Skardze w 400-lecie jego śmierci

Submitted by redaktor on śr., 01/02/2013 - 06:05

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie niedopuszczenia pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu  księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci.
24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r.

Pełny tekst oświadczenia poniżej.

Szanowny Panie Marszałku!

Z przykrością odnosimy się do niezrozumiałej dla nas decyzji Pana Marszałka i przewodniczącego Komisji Ustawodawczej senatora Piotra Zientarskiego o niedopuszczeniu pod obrady Senatu uchwały w sprawie oddania hołdu wybitnemu patriocie księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie jego śmierci. Projekt tej uchwały wraz z podpisami został złożony w gabinecie marszałka Senatu 9 listopada bieżącego roku, a 15 listopada został skierowany do właściwej komisji.

Kończy się obchodzony w Polsce Rok Księdza Piotra Skargi. Wielu senatorów, nie tylko senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, widziało zasadność uczczenia pamięci tak wybitnego Polaka, który już przed wiekami przestrzegał polityków przed zgubnymi dla Rzeczypospolitej i jej obywateli skutkami egoizmu, pychy i chciwości. Spuścizna księdza Skargi nigdy nie powinna być lekceważona w Polsce, zwłaszcza w polskim parlamencie.

Z tego względu przyjęcie przez Senat uchwały przypominającej dokonania Piotra Skargi jest ze wszech miar uzasadnione. Przypominamy panu marszałkowi i Wysokiej Izbie treść projektowanej uchwały. „W Roku Księdza Piotra Skargi, w czterechsetlecie Jego śmierci, Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić pamięć Wielkiego Polaka, wybitnego patrioty i kaznodziei, dobroczyńcy, autora słynnych «Kazań sejmowych».
Ks. Piotr Skarga (właściwie Piotr Powęski) urodził się 2 lutego 1536 r. w Grójcu, zmarł 27 września 1612 r. w Krakowie i został pochowany w Kościele św. Piotra i Pawła w tym mieście. Był twórcą pierwszych w Polsce organizacji charytatywnych jak Bractwo Miłosierdzia, Skrzynka św. Mikołaja, Bank Pobożnych i fundusz posagowy dla panien.

Ale ten wszechstronnie wykształcony jezuita, teolog, kaznodzieja i pisarz najbardziej wsławił się wnikliwą i trafną oceną życia politycznego dokonaną w szesnastowiecznej Polsce oraz żarliwą i napominającą modlitwą wzywającą do pokuty obywateli Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wciąż aktualne są te słowa «Modlitwy za Ojczyznę» Ks. Piotra Skargi: «Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie mogli kierować».

Senat Rzeczypospolitej Polskiej czci postać Księdza Piotra Skargi, a jego przesłanie przypomina obecnemu i przekazuje przyszłym pokoleniom. Świadomi wszelkich trudności, jakie nasze Ojczyzna i Naród obecnie przeżywają, w słowach Księdza Piotra Skargi znajdujemy wskazanie, jak politycy polscy postępować powinni”.
Cóż w tym tekście było takiego, że skłoniło Państwa do tego, by wstrzymać jego procedowanie?

Oświadczenie złożone przez:
Dorota Czudowska
Waldemar Kraska
Maciej Klima
Bogdan Pęk
Andrzej Pająk
Grzegorz Wojciechowski
Wiesław Dobkowski
Alicja Zając
Kazimierz Wiatr
Władysław Ortyl
Stanisław Karczewski
Janina Sagatowska
Michał Seweryński
Grzegorz Bierecki
Henryk Cioch
Stanisław Gogacz
Stanisław Kogut
Jan Maria Jackowski
Krzysztof Słoń
Mieczysław Gil
Grzegorz Czelej
Wojciech Skurkiewicz
Bohdan Paszkowski
Przemysław Błaszczyk
Jerzy Chróścikowski
Beata Gosiewska
Robert Mamątow
Marek Martynowski
Andrzej Matusiewicz