dr Grzegorz Czelej

dr Grzegorz Czelej

Senator RP

Aktualności

1 września 2008

Senator wziął udział w uroczystych obchodach 69. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

1 września 2008

Senator uczestniczył w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2008/2009, która odbyła się w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku.

18 sierpnia 2008

W Puławach odbyło się spotkanie wyborców z posłem Jackiem Kurskim, podczas którego Senator wygłosił przemówienie na temat służby zdrowia.

15 sierpnia 2008

Plan obchodów:
- Msza Święta w Kościele Garnizonowym
- meldunek Dowódcy Garnizonu Lublin
- Apel Pamięci Oręża Polskiego
- złożenie kwiatów wieńców przy płycie pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza i Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego
- defilada pododdziałów Wojska Polskiego i Szwadronu Jazdy RP

17. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji
6 i 7 sierpnia 2008 r.

Planowany porządek posiedzenia:

1.Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

2.Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Tematy posiedzenia:

1. Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na   religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

2. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie).

Tematy posiedzenia:

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.